STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


29 marca 2006

1614

2 kwietnia 2006
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


„Sąd nad światem”


     Twój Syn kiedyś powiedział: „A kto przykazania wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.
     Twój sługa, Karol Wojtyła, realizował to na kolejnych etapach swojego życia.
     A my odkrywamy tajemnicę jego wielkości – że w życiu jego wciąż chodziło o dwa przykazania: miłości Ciebie i bliźniego. Wprowadzał je w swoje życie za wszelką cenę i ze wszystkich swoich sił z radością. Jakby znalazł skarb w roli. Jakby napotkał najpiękniejszą perłę.
     I tak uczy nas, jak dojść do Twojej wielkości.


KS. M.M.April 2, 2006
5th Sunday of Lent


”Judgment of this world”


     Your Son said once:  ”Whoever keeps the commandments and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven”.
     Your servant Karol Wojtyła, fulfilled it through various stages of his life.
     We are discovering the mystery of his greatness – that his life revolved around two commandments: to love God and to love one’s neighbor.  He introduced them into his life by all means, with all his might and with a great joy.  As if he found the treasure in the field.  As if he came across the most beautiful pearl.
     And that’s the way he teaches us how to reach your greatness.


         Fr. M.M.