Biblioteka


zupełnie inaczej - utterly different wayBAZIE

Strona 14

Mogło być wszystko zupełnie
inaczej. Jezus nie musiał umierać
na krzyżu. To był czas próby.
Również dla
Judasza, dla
Apostołów. Dla
tłumów wiernych, które
wypełniały Jerozolimę. Dla
Annasza i Kajfasza. Dla
Poncjusza Piłata i dla
Heroda Antypasa.
Mogło być wszystko w twoim życiu zupełnie
inaczej. Bo nie tylko dlatego tak
postępujemy, że
tacy jesteśmy, ale i dlatego
tacy jesteśmy, że tak postępujemy.

CATKINS

Page 14

All of it could have happened in an utterly
different way. Jesus did not have to die
on the cross. It was a time of trial.
For Judas as well
as for the
apostles. For the
faithful crowds, who
filled Jerusalem. For
Annas and Caiaphas. For
Pontus Pilate and for
Herod Antipas.

All of it could have happened in an utterly different
way in your life. Because we act in a certain way
not only due to the fact that
we are what we are, but we also
are what we are because of the way we act.