Biblioteka31 -35
31.   W nas drzemie nienawiść. A zwłaszcza do tych silniejszych, mądrzejszych, szybszych, bogatszych. A zwłaszcza do tych, którzy z nami rywalizują, którzy nam zagrażają. A zwłaszcza do tych, co się nam narazili: czasem jednym słowem, jednym spojrzeniem, jednym czynem. Jeżeli trzymają nas formy grzecznościowe, ogłada zewnętrzna, przepisy, instytucje, do których należymy, więzy społeczne, to i tak wybuchamy obelgą, oszczerstwem, złośliwością, pogardą, lekceważeniem.
   W tobie drzemie nienawiść. A jeżeli potrafiłeś wyrosnąć ponad nią, to dzięki łasce Bożej i swojemu heroizmowi.


*


   Hatred lurks deep within us. Especially hatred to those who are stronger, wiser, faster, richer. Especially to our rivals, who threaten our welfare. Especially to those who displeased us sometimes with one look, one word, one deed. We are held by good manners and courtesy, regulations, institutions, social bonds. But nevertheless, we explode with insult, slander, malice, contempt, despise.
   Hatred lurks deep within you. And if you are able to grow upon the hatred, it is only thanks to the grace of God and your own heroism.


* * *


32.   Uwierzyć Bogu  – uwierzyć człowiekowi.
   Że przyjdzie. Że cię nie zostawi samego, że cię nie zdradzi, że cię nie sprzeda.
   A nawet gdyby cię zdradził, nawet gdyby  odszedł, nawet gdyby dopuścił się jakiejś nieuczciwości względem ciebie – to wciąż musisz wierzyć w dobro, które w nim trwa, którym on jest. I gdybyś przestał wierzyć człowiekowi, gdybyś wszystkich ludzi wokół siebie przekreślił, to wtedy wiara w Boga jest niemożliwa. Stracić wiarę w człowieka, to stracić wiarę w Boga.


*


   To trust God – to trust a Man.
   That he will come. That he won’t leave you alone, that he won’t betray you, that he won’t sell you.
   And even if he did. Even if he betrayed you, even if he walked out on you, even if he cheated you – you still have to believe in good that lasts in him, in good which he is. And if you stopped trusting a Man, if you crossed off everyone around you, then it is impossible to trust in God. To loose faith in a man is to loose faith in God.


* * *


33.   Nie wypatruj cudzego szczęścia. Usuń ze swoich myśli zwroty typu: „Temu to się powodzi”.  Z tym nastawieniem będziesz zawsze nieszczęśliwy, niezależnie od tego, co zdobędziesz. Bo przecież naprawdę jest inaczej: wszystko, czym jesteś, wszystko, co posiadasz, całe twoje życie, każdy twój dzień ze wszystkim, co niesie, jest darem. Uznaj ten dar, przyjmij go, doceń, bądź wdzięczny.  


*


   Do not look out for someone’s happiness. Remove from your thoughts phrases like: „He’s so lucky, he succeeds in everything”. With that attitude you’ll never be happy, no matter what you’ll have. Because in fact it is all different. Everything you have, all your life, your every day with everything it brings, your every day is a gift. Acknowledge that gift, accept it, appreciate it, and be grateful.


* * *


34.   Spotkania z Bogiem. Czasem w kościele, w samotności, w ciszy, w skupieniu, na modlitwie , w jakimś olśnieniu, w głębi serca. Czasem w poczuciu doznanej krzywdy, niesprawiedliwości, w wyrzutach sumienia, w uznaniu swojej winy. Czasem w geście wyciągniętej dłoni, przebaczeniu, w uśmiechu, któregoś nie oczekiwał, w dobroci, na która zupełnie nie liczyłeś, w pomocy, której ktoś ci niespodziewanie udzielił. Czasem w zrywie twojego serca na widok piękna, cierpienia, nieszczęścia – błyśnie w tobie jak światło w mroku.


*


   Encounter with God. Sometimes in a church, in solitude, in silence, in a prayer, in a moment of revelation, at the bottom of your heart. Sometimes in the sense of wrong, injustice, sometimes in remorse, in recognition of guilt. Sometimes you meet God in a simple gesture of a helping hand, in forgiveness, in a smile, you didn’t expect, in kindness, you didn’t count on, you meet God in unexpected help. Sometimes in a sudden impulse of heart at the sight of beauty, suffering or misfortune  – it will flash like a light within your darkness.


* * *


35.   Chorobą jest nienawiść. Choroba jest złośliwość, zazdrość, pycha, chciwość, egoizm. Uleczyć takiego człowieka można tylko dobrocią, cierpliwością, wyrozumiałością, spokojem, ciepłem, serdecznością.


*


   Hatred is a disease. Malice is a disease, as well as jealousy, conceit, greed and egoism. And one can cure that disease only with kindness, patience, compassion, calmness sand warmth.