Biblioteka


Tak patrzymy - And so we watchBAZIE

Strona 29

Tak patrzymy na to
wielkie teatrum
zmartwychwstałego
Jezusa i wciąż
doszukujemy się
siebie samych Kim
ja jestem Gdzie
ja jestem Jak
ja się zachowuję jak
Magdalena
płacząca
przed grobem jak
niewiasty
uciekające
spod grobu jak
uczniowie
odchodzący
do Emaus jak
apostołowie
przestraszeni
w Wieczerniku jak
Tomasz
niewierny
Kto z tych ludzi
jest mi najbliższy
Komu ja jestem najbliższy

CATKINS

Page 29

And so we watch this
great theatrical performance
of risen
Jesus and we are still
searching
for ourselves. Who
am I. Where
am I. How do I behave; as

Magdalene
crying
at the tomb as
the women
running
away from the tomb as
disciples
leaving
for Emmaus as
frightened
apostles
in the Upper Room as
doubting
Thomas

Who of those people
is closest to me
To whom am I the closest one.