Biblioteka


JAK MÓWIĆ O MIŁOŚCI - HOW TO TALK ABOUT LOVE
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 2

JAK MÓWIĆ O MIŁOŚCI, skoro nie ma
jej definicji ani
nawet precyzyjnego określenia, a przecież
napisano o niej całe biblioteki
i będą o niej ludzie pisać, jak długo będą istnieć,
bo jest najważniejszą rzeczywistością
naszego człowieczeństwa, tkwi
w każdym ludzkim działaniu, z niej
muzyka i słowo, kościoły i chaty,
obrazy i rzeźby, ona w szaleństwie
oper i koncertów, w tekstach poetów i naukowców,
w tragediach i komediach,
w świętowaniu i codziennym trudzie,
z niej chleb i wino,
czasem ukryta, wypaczona, przywalona, schowana w
nienawiść, zazdrość, chciwość, ale
zawsze wszystkim o nią chodzi,
za nią tęsknią, o niej marzą, ku niej dążą,
przebijają się do niej przez
błądzenia, potknięcia, przez
własną i cudzą głupotę, przez
słabość i złość, dopóki żyją, nią żyją,
z miłości zrodzeni i z miłości umierający. 


BITS OF LOVE
Page 2

HOW TO TALK ABOUT LOVE when there’s neither
definition of it nor
any precise description, and yet
entire libraries have been written about it
and people will be writing about it as long as they exist, because it is the most important reality
of our human nature, it underlies


each human activity,
music and word, churches and huts,
paintings and sculptures come from it, it lives in the fury of operas and concerts, in the texts of poets and scientists, in tragedies and comedies,
in festivities and everyday toil,
bread and wine come from it,


sometimes it’s concealed, distorted, crushed, hidden in
hatred, jealousy, and greed, but
everything always revolves around it,
they long for it, dream of it, strive for it,
they try to fight their way to it by
going astray, stumbling, through
their own and someone else’s stupidity, through
weakness and anger, as long as they live, they live on it


born from love and for love dying.