Biblioteka


BEZ ZAUFANIA - WITHOUT TRUST
OKRUCHY MIŁOŚCI
Strona 9

BEZ ZAUFANIA nie ma małżeństwa,
rodziny,
szkoły,
zakładu pracy,
Kościoła,
państwa
– nie ma Boga. Bo
zaufanie to inna nazwa miłości.
A budowanie zaufania,
to bardzo delikatna działalność. To
przyglądanie się zachowaniu, czynom, słowom,
uśmiechom, dawanym obietnicom,
obstukiwanie każdego posunięcia.
Bo trzeba zdemontować
nieufność, podejrzliwość, niepewne
oczekiwanie na następny ruch.
Dopiero gdy się przekonasz czy
nie sparzyłeś sobie palców, wtedy może
przyjdzie chwila, kiedy otworzysz ramiona
i powiesz: „Bratem mi jesteś!”.
Choć czasem stwierdzisz, że
wpadłeś w łapy Judasza.
Ale przecież zrobiłeś wszystko,
co należało zrobić, by do tego nie doszło.


BITS OF LOVE
Page 9

WITHOUT TRUST there’s no marriage
no family,
no school,
no company
no Church,
no state
— there’s no God.   For
trust is just another name for love.


And building of trust
is a very delicate activity.  It takes
observation of behavior, deeds, words,
smiles, promises given,
testing of every move.
Because one has to dismantle
distrust, suspiciousness, uncertain
waiting for another move.


Only when you get convinced that
you haven’t burnt your fingertips, then
a moment may come when you open your arms
and say “You are a brother to me!”


Although sometimes you may find out that
You’ve fallen into Judas’ hands.
But you’ve done everything
to make sure that it wouldn’t happen.