Biblioteka106 - 110 


106.  Nie ma sytuacji, która byłaby końcową. Nie istnieje punkt dojścia, po którym miałaby nastąpić stabilizacja. Nie ma stanu doskonałego. Nie ma formy ostatecznej. Nie ma kształtu idealnego. Wszystko jest etapem, po którym trzeba natychmiast iść dalej, bo inaczej już jesteśmy nieaktualni, znajdujemy się w śmiesznej sytuacji zadowolonego z siebie faryzeusza.


*


     There is no situation which would be final. There’s no finishing point, where stabilization starts. There is no perfect condition. There is no final form. There is no ideal shape. Everything is a stage, from where we have to start going on immediately, because otherwise we are already outdated, we find ourselves in a ridiculous situation of a self-contented pharisee.


* * *


 


107.  To ty sprawiasz, że jesteśmy niespokojni, że jesteśmy niezadowoleni z siebie, że Cię szukamy. I niech tak będzie. Ale prosimy cię, daj nam trochę radości: radości kupca po znalezieniu upragnionej perły; radości kobiety, która odzyskała zagubioną drachmę; radości syna marnotrawnego, który wrócił do ojca.  *
 


     You make us restless and unsatisfied, you make us look for You. And let it be so. But still we ask, grant us a little bit of joy: joy of a merchant after finding a long-awaited pearl; joy of a woman, who regained her lost drachma; joy of the prodigal son who came back to his father.


 


* * *


 


108.   Pukać, dobijać się, łomotać; prosić, błagać, żebrać, domagać się, żądać; trwać uparcie, nieustępliwie; zaufać, oddać się, poświęcić; wydzierać ze swej tchórzliwości, głupoty, małości okruchy odwagi, wspaniałomyślności, wiary; a tylko wtedy otrzymasz, znajdziesz, będzie ci otwarte, a tylko wtedy tworzysz siebie ponad miarę swoich wygodnych wyobrażeń, schematów, modeli – a tylko wtedy możesz stać się człowiekiem.


 


 *


 


     To knock, to strive, to rattle; to ask, to implore, to beg, to demand, to require; to persist stubbornly, uncompromisingly; to trust, to give yourself up, to sacrifice; to rip out of your cowardice, stupidity, littleness the bits of courage, generosity of spirit and faith; only then you will receive, you will find, it will be opened for you, and only then you create yourself beyond the measure of your own comfortable imaginings, schemes, models – and only then you can become a man.


 


  * * *


 


109.   Uważaj na siebie, kiedy mówisz “dzień dobry”, “do widzenia”, “mój drogi”, “kochanie”, gdy podajesz rękę, kłaniasz się, uśmiechasz.


     Uważaj na siebie, kiedy opowiadasz po raz któryś ten sam żart, zdarzenie, przygodę, gdy mówisz o swoim odkryciu, wynalazku, przeżyciu, olśnieniu, o łasce, której doznałeś.


     Żebyś nie magazynował klisz, które tylko powielasz. Żebyś był wciąż żywy.*


 


     Watch out for yourself when you say „good morning”, “good-bye”, “my dear”, “darling”, when you shake hands with somebody, when you bow, smile.


     Watch out for yourself when you tell the same joke again, when you speak about the same event, adventure, when you speak about your exploration, invention, experience, revelation, about a grace, you received.


     Do not store clichés, which you only copy from time to time. So that you are alive all the time.


 


* * *  


110.   Nie wyrzekaj, że przez swoją uczciwość nie mogłeś wbrew swemu przekonaniu dać łapówki, postawić kolacji, pójść na kolację – tak postępować, jak postępują inni.


     Jeżeli tak mówisz – jesteś na skraju zdrady.


 


*


 


     Do not complain that because of your honesty, you were not able to give a bribe, against your own conviction, offer a dinner or accept such an offer – act like others.


     If you say so – you are on the verge of treason.