Biblioteka


poniedziałek 3 V

PONIEDZIAŁEK


Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 14
Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w Ikonium, że poganie i Żydzi zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii i tam głosili Ewangelię.


Ewangelia:                                                                                  J 14
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego”.


Rozważanie:
Każdy jest zakonnikiem. Każdy zbudował jakąś regułę. Ale wciąż ją trzeba kontrolować czy jest zgodna z prawem miłości. Przyglądać się jej. Czy się sprawdza, czy zdaje egzamin w każdej sytuacji. Czy nie trzeba wnieść poprawek, skorygować, uzupełnić, rozbudować.