Biblioteka


25. NIEDZIELA ZWYKŁA

25. NIEDZIELA ZWYKŁA


Amos:                                                                                           Am 8
Słuchajcie tego, wy wszyscy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy.


Psalm:                                                                                       Ps 113
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze
i w dół spogląda na niebo i ziemię?


Paweł:                                                                                      1 Tm 2
Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę.


Ewangelia:                                                                                Łk 16
„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek”.


Rozważanie:
Nawrócić się, to również otworzyć się na ludzi. Umieć się nimi znowu zachwycić. Być dla nich wyrozumiałym, cierpliwym, tolerancyjnym. A jeszcze wcześniej – nawrócić się, to pokochać znowu siebie. Nie załamywać się w obliczu swoich klęsk, cierpliwie uczyć się na swoich błędach, być dobrym dla siebie.


Poezja:
Domu Złotego, Arki i Niebieskiej
Bramy i Gwiazdy! – grzmię słowy litanii,
bo tak się ongiś praszczur w Watykanie
modlił Sarbiewski.
                                    K.I. Gałczyński, Modlitwa za pomyślny wybór papieża