Biblioteka


PASTERKA I MSZE ŚWIĘTE W DZIEŃMSZA ŚWIĘTA W NOCY
(Pasterka)

Izajasz:                                                                               Iz 9
Naród chodzący w ciemności ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.

Psalm:                                                                                 Ps 96
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
Każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Paweł:                                                                                 Tt 2
Abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie.

Ewangelia:                                                                           Łk 2
Udał się Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, ażeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze. Naraz stanął przy nich anioł Pański i rzekł do nich: „Oto zwiastuję wam radość wielką. Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.

Rozważanie:
Przyniósł ci radość wielką? Tobie osobiście? Dzisiaj, wczoraj i odkąd zacząłeś myśleć? Przyniósł ci radość wielką? Czy już nie jesteś smutny, przygnębiony, zmartwiony, wciąż zatroskany, wciąż niespokojny, wciąż bojący się jutra?

Poezja:
Z królewskim prawem, bez miejsca w Ojczyźnie,
Syn Boży między zwierzęty się rodzi.
O! Jakże rola uprawiona żyźnie
Pokorą… przeszłość właśnie z pola schodzi
I już obejma się popisem świata,
    Jak gdy ma umrzeć Matrona bogata,
Co, licząc wszystkie swoje niewolniki,
Gdzie skarb, tam serce obumarłe chowa,
Najuroczystszej niepomna praktyki,
Niepomna Boga, co tuż za wrotami
Nie obrachowan!…  M a t k o  C h r y s t u s o w a,
     Módl się za nami… 
                                               C.K. Norwid, Do Najświętszej Panny Marii. Litania

 
MSZA ŚWIĘTA O ŚWICIE

Izajasz:                                                                               Iz 62
Nazywać ich będą ludem świętym, odkupionym przez Pana.

Psalm:                                                                                 Ps 96
Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Paweł:                                                                                 Tt 3
Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi.

Ewangelia:                                                                           Łk 2
Pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie.

Rozważanie:
Radujesz się? Ty, który jesteś dzieckiem, ty, który jesteś w „trzecim wieku, ty, który jesteś zamożny, ty, który nie masz dużego mieszkania – radujesz się? Życiem. Swoim życiem. Życiem, które ci dał Bóg. Życiem, które ci ukształtował w swojej Opatrzności Ten, który cię miłuje.

Poezja:
On, który jeden jest – taki szeroki,
Taki bezdenny naokoło człeka,
Taki straszliwy i tak wszystkooki,
Że, gdyby lekka przynajmniej powieka
Tę przesłoniła nam światłości przepaść,
Byłoby łacniej stać, podobniej nie paść,
Serdeczniej westchnąć, prosić mniej straszliwie:
Więc – aż rozrzewnił się Miłością wielką,
I pośrednictwa cud między cudami
Stał się – o!  Ś w i ę t a  B o ż a  R o d z i c i e l k o,
     Módl się za nami…
                                                 C.K. Norwid, Do Najświętszej Panny Marii. Litania

 

MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ

Izajasz:                                                                                Iz 52
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, bo Pan pocieszył swój lud.

Psalm:                                                                                  Ps 98
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją
dla domu Izraela.

Paweł:                                                                                  Hbr 1
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Ewangelia:                                                                           J 1
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

Rozważanie:
Już się trochę wyświętowałeś we Wigilię. I dzisiaj przy śniadaniu. Już jesteś na drugim oddechu. Z jakąś refleksją, z dystansem, ze spojrzeniem na siebie, na świat, na Kościół, na sprawy ważne, wielkie w naszym narodzie i państwie. Jeszcze w uszach masz śpiew kolęd, w oczach światła choinkowe, czujesz świąteczny zapach domu. Ale już wracasz do realiów ze wzniosłości. Na ziemię – ze samego nieba.
Potrafisz unieść ten ogrom nieba, aby go wcielić w ziemię? Potrafisz skonkretyzować tę miłość – która się rozlała w twoim sercu przez Narodzonego – w codzienność?

Poezja:
A Przeszłość jadem upita grzechowym,
A Przyszłość pusta, a pomiędzy niemi
Rozpacz by chyba przegonem jałowym
Jako Lewiatan obwiła kłęb ziemi.
I co by było? myśl się sama trwoży!…
Jaw bez objawu, głucha noc bez-snami,
Śmierci pustkowie…  M a t k o  Ł a s k i  B o ż e j,
     Módl się za nami… 
                                             C.K. Norwid, Do Najświętszej Panny Marii. Litania