Biblioteka


1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Księga Powtórzonego Prawa:                                              Pwt 26
Myśmy wołali do Pana. Usłyszał Pan nasze wołanie. Wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie.

Psalm:                                                                                      Ps 91
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”.

Paweł:                                                                                      Rz 10
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

Ewangelia:                                                                              Łk 4
Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek”.

Rozważanie:
Tylu umierających z głodu na świecie. Tylu żyjących w stanie biedy, nędzy. Jeżeli może, to niechże powie, żeby kamienie stały się chlebem. Przecież czasem to robił. Rozmnażał chleb, ryby – karmił głodnych. Niechże teraz zamieni kamień w chleb i nakarmi wszystkich biednych, głodnych, niedożywionych.

Poezja:
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą… 
                           Tęskno mi, Panie… 
                                  C.K. Norwid, Moja piosnka II