Biblioteka


9. NIEDZIELA ZWYKŁA9. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Królewska:                                                                        1 Krl 8
Salomon tak się modlił: „Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twoje Imię, gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać”.

Psalm:                                                                                               Ps 117
Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Paweł:                                                                                               Ga 1
Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty!

Ewangelia:                                                                                        Łk 7
„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”.

Rozważanie:
Szerzy się w naszym społeczeństwie nie tylko gwałt, ale i sposób mówienia o nim. Szerzy się w naszym społeczeństwie złodziejstwo, oszustwo – ale i sposób mówienia o nim. Coraz bardziej jest to przyjmowane nie jako grzech, nawet nie jako zło, ale coś naturalnego, co należy do tkanki naszego społeczeństwa. Coraz bardziej nikt się nie dziwi, nie gorszy, nie przejmuje, nie przeraża. Coraz bardziej jest to przyjmowane obojętnie, zwyczajnie, codziennie – jako należące do serwisu informacyjnego codziennej gazety.

Poezja:
O, uwierzyłbym w Ciebie i głosił Twą chwałę,
Gdybyś był stworzył rzeczy łatwe, małe, drobne,
Ale Tyś począł dzieła nad podziw wspaniałe,
Ponadludzko potężne, nieprawdopodobne.
                                                                 L. Staff, Dubito