Biblioteka


13. NIEDZIELA ZWYKŁA  (26 VI)13. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Królewska:                                                              1 Krl 19
Pan rzekł do Eliasza: „Elizeusza namaścisz na proroka po tobie”.

Psalm:                                                                                   Ps 16
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Paweł:                                                                                   Ga 5
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

Ewangelia:                                                                           Łk 9
„Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.

Rozważanie:
Naród zginie, gdy nie szanuje matek oczekujących dziecka. Naród zginie, gdy nie szanuje dzieci. W dawnej Polsce nie mówiło się: kobieta z brzuchem. Nawet nie: kobieta w ciąży. Mówiło się: kobieta w stanie błogosławionym. I podziwiało się wielodzietne rodziny.

Poezja:
Boże Wielki mych ojców! Sprawiedliwy Boże!
Ty widzisz moją małość i rozterki moje –
modlą się usta nieme w bezsłownej pokorze –
niczym są moje trudy, niczym ból i znoje.
                    E. Zegadłowicz, Godniejszy niechaj zmartwychwstanie