Biblioteka


CZWARTEK

CZWARTEK

Paweł:                                                                             Hbr 3
Bracia: postępujcie, jak mówi Duch Święty: „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”.

Samuel:                                                                           1 Sm 4
Izraelici zostali pokonani przez Filistynów. Starsi Izraela stawiali sobie pytanie: „Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów?”

Ewangelia:                                                                      Mk 1
Trędowaty przyszedł do Jezusa i prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go.

Rozważanie:
Ewangelii nie należy traktować jako życiorysu Jezusa ani jako spisu Jego cudów czy ważnych wydarzeń życiowych. To jest wyjaśnienie Pisma Świętego Starego Testamentu dokonane przez rabina imieniem Jezus.