Biblioteka


WTOREKWTOREK

Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 7
Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: „Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie?”

Ewangelia:                                                                           J 6  
Rzekł do nich Jezus: „Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Chlebem Bożym jest Ten, kto z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!” Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia”.

Rozważanie:
Ewangelie są swoistym talmudem. Bo to jest interpretacja Pisma Świętego dokonana przez Jezusa. Interpretacja, która wydobyła z Pisma Świętego prawdę najgłębszą, najważniejszą, najbardziej podstawową dla całego Objawienia: że Bóg jest Miłością.