Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK


Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 4
Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi.

Ewangelia:                                                                            J 3
„Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem”.

Rozważanie:
Pismo Święte w czwartym przykazaniu używa słowa „czcij” ojca swego i matkę swoją. Słowo rzadko tam używane i odnoszące się zawsze do Boga.
Tajemnica przykazania Bożego: „Czcij ojca swego i matkę swoją” spoczywa w wydarzeniu, że Bóg w sposób szczególny obdarza dwoje ludzi swoją miłością. Dzieci przynależą do tego wydarzenia. Uczestniczą w misterium nawiedzenia Boga. Dlatego też stosunek dzieci do rodziców ma wymiar szczególnie Boski.

Poezja:
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nie podejrzewała i nie sądziła z zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i pomagała im.
                                                  S. Faustyna Kowalska, Modlitwa o łaskę miłosierdzia