Biblioteka
39.


Ażeby aż tak? Po ujrzeniu
Gwiazdy wybrać się w daleką, nieznaną
drogę, by złożyć
Nowonarodzonemu
Królowi żydowskiemu pokłon. Ażeby
aż tak? Ze złotem miłości, kadzidłem
uwielbienia i mirrą
cierpienia. Tylu królów żydowskich
rodziło się na przestrzeni
wieków. I ażeby teraz
aż tak?


Jakie to było objawienie? Jaka to
prawda ukazała się Trzem Magom? W co
uwierzyli? Czym
się zachwycili, że
wyszli w taką daleką drogę z pokłonem i darami.


Obyśmy
aż tak. Oby nam
objawiło się, ukazało się to,
co im. Obyśmy i my
przyszli do Niego z pokłonem, ze
złotem naszej miłości,
kadzidłem naszego uwielbienia,
mirrą naszego cierpienia.
Obyśmy
aż tak uwierzyli.


 ***


But to that extent? After seeing
the Star, set out on a journey into a distant
and faraway land, to pay
tribute to
the Newborn Jewish King. But
to that extent? With the gold of love, the incense of
adoration and the myrrh of
suffering. So many Jewish kings
have been born
in the space of
ages. So now,
to that extent?


What revelation was it? What
Truth was revealed to the Three Wise Men? What
did they believe in? What
they were delighted with, that
they set out on such along journey with greetings and gifts.


If we only could
to that extent. May we see
what they saw. May we
come to Him with greetings, with
the gold of our love,
the incense of our adoration,
the myrrh of our suffering.
May we believe
To that extent.