30 września 2007
26. NIEDZIELA ZWYKŁA


„O bogaczu i Łazarzu”


     Nie wiemy nic bliższego o tych dwóch postaciach przypowieści Jezusowej. Czy żyli tacy ludzie, czy też jest to fikcja literacka? Ale w każdym razie jest to historia dwóch osób sprzęgniętych ze sobą losem, rywalizacją, walką. W końcu jeden zwyciężył, drugi poległ i jak żebrak przyszedł do swojego wroga, prosić o ratunek. Ale nie został przyjęty. Runął u drzwiach jego pałacu i tak został. Tamten nie miał litości. Stwierdził: „Dobrze ci tak. Zasłużyłeś sobie na to. Należy ci się to. Boś walczył ze mną, boś chciał mnie zniszczyć. Sameś poległ. I cierp. Bóg cię skarał!”
     – To są również nasze zdania. Są nam bliskie, znane. Bo i my powtarzaliśmy je nie raz nad pokonanym wrogiem. Bez litości. Bez współczucia. A z satysfakcją, żeśmy go zdeptali. Że go los zdeptał, że go ludzie zdeptali, że sam się zdeptał.
     Ale wiedz, że to jest niemiłość. Obca naszemu Bogu. Dlatego wystrzegaj się tego jak ognia piekielnego.
___________________________________________________________________

September 30, 2007
26th Sunday of Ordinary Time


„About Lazarus and the rich man”


     We don’t know any details about these two characters from Jesus’ parable.  Did these people really live or is it just literary fiction?  In any case, it is a story about two people tied together by lot, rivalry, and fight.  In the end one of them won, the other one lost and as a bagger came to his rival to ask for help.  But he was not accepted.  He fell at the door of his castle and just stayed there.  The other one had no mercy.  He stated: “It serves you right.  You’ve earned it.  You deserve it.  Because you were fighting me, you wanted to destroy me.  And you yourself fell.  So suffer. God has punished you.”
     These are also our opinions.  They sound familiar, well known, because we also repeated them more than once over a defeated enemy.  Without mercy.  Without compassion.  With satisfaction that we have trampled him.  That the fate trampled him, that people have trampled him, that he has trampled himself. 
     But remember that this is un-love – foreign to our God.  Therefore avoid it like hell-fire.


                                                                                                Fr. M.M.