30 grudnia 2007
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY


„Rodzina”


     Każda rodzina jest mininarodem. Każda rodzina jest minipaństwem. W rodzinie jest rząd, są ministerstwa. Jest parlament. Są spory, jest opozycja. Jest debata parlamentarna, głosowanie. Jest sąd. Prokurator, sędzia, obrońca, jest wydanie wyroku. Są strajki. Są awantury. Niestety, są przezwiska i krzyki.
     Wszystkie rodziny wyrosły z miłości. Tylko tragedia polega na tym, że nie wszyscy potrafią miłość przekuć w mądrą politykę. W dyskusję, dialog, rozmowę, w ustępstwa, nieupieranie się, traktowanie z poszanowaniem siebie i partnera.
     „Przecież ja go kocham”. „Przecież ja ją kocham”. Bo ich przecież kochamy: mężowie – żony, żony – mężów, rodzice – dzieci, dzieci – rodziców, rodzeństwo między sobą, a jeszcze dalsza rodzina, dziadkowie, wnukowie, ciocie, kuzynowie, kuzynki. Ale nie umiesz prowadzić polityki wyrosłej z twojej miłości. Ciągle błędy, pomyłki, potknięcia. I stąd nawet tragedie.
     Każda rodzina ma swoje problemy – jak Święta Rodzina miała swoje. I potrafi rozwiązywać je tylko mądrą miłością.
____________________________________________________________________

December 30, 2008
HOLY FAMILY SUNDAY


”Family”


     Each family is a mini-nation.  Each family is a mini-state.  There’s a government, there are ministries within the family.  There’s a parliament.  There are disputes, there’s an opposition.  There’s a parliamentary debate, voting.  There’s a court; prosecutor, judge, defender, there’s sentencing.  Sentences are announced.  There are strikes.  There are arguments.  Unfortunately there is also name calling and yelling. 
     All families have grown from love.  The tragedy lies in the fact that not everyone can transform love into wise politics; into a dialogue, discussion, conversation, into concessions, not getting stubborn, treating ones partner with respect.
     „But I love him”.  ” But I love her”.   Because we do love them: husbands love wives, wives – husbands; children love parents, parents – children, siblings love each other, and extended family; grandparents, uncles, aunts and cousins.  But you are not able to carry on politics, which has grown out of your love.  Constant mistakes, oversights, slip-ups, and therefore new tragedies. 
     Each family has its problems – just like the Holy Family had its own.  And it can solve them only with smart, wise love.

                                                                                           Fr. M.M.