18 marca 2008 
Wielki Wtorek


     A polecenie Jezusa jest wyraźne: To czyńcie na moją pamiątkę. To czynimy. Na ile nas stać, na ile potrafimy.
     A wciąż jesteśmy tego świadomi, że nie dorastamy do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, że jest ono niedoskonałe.
     Staramy się utożsamiać z samym Jezusem, z Piotrem, z Janem i z resztą apostołów. Jesteśmy wstrząśnięci postawą Judasza. Nie potrafimy zrozumieć jego zdrady. A równocześnie jesteśmy świadomi, że każdemu z nas grozi takie samo niebezpieczeństwo.
___________________________________________________________________


 





March 18, 2008
Holy Tuesday


     Jesus’ command is clear:  Do this in memory of me.  So we do.  As much as we can afford, as well as we can do. 
     And we are constantly aware that we don’t rise to the full participation in the Holy Mass, that our participation is imperfect. 
     We are trying to identify with Jesus Himself, with Peter, with John, and with the other apostles.  We are shaken by Judas’ attitude.  We cannot understand his betrayal.  And at the same time we realize that we may face the same kind of danger.


                                                                                          Fr. M.M.