14 września 2008
24. NIEDZIELA ZWYKŁA


                                       Aby miał życie


     Krzyż na wieży kościelnej. Krzyż na rozstajnych drogach.
Krzyż na Giewoncie. Krzyż w sali sejmowej.
Krzyż w sklepie na ścianie. Krzyż w sali szkolnej.
Krzyż na ścianie naszego mieszkania. Krzyż Walecznych.
Krzyż Virtuti Militari. Eizernekreuz. Hackenkreuz.
Krzyżacy. Krzyż ze złota. Krzyż ze srebra.
Krzyż wysadzany kamieniami. Krzyż wpięty w kolczyk.
Krzyż na piersi biskupa. Krzyż na piersi śpiewaka
rockowego. Krzyż wciśnięty w ręce umierającego
człowieka. Krzyż cmentarny. Krzyż na grobach.
Krzyże na cmentarzu wojskowym. Krzyż
drewniany. Krzyż przy drodze – z patyków brzozowych,
bez tabliczki, nie wiadomo, kto tam leży, kiedy zginął.
Krzyż czyniony przez matkę na bochenku chleba.
Krzyż czyniony na czole dziecka w obrzędzie sakramentu
chrztu świętego. Krzyż na początku pacierza. Krzyż na końcu pacierza. Krzyż na początku Mszy świętej, na końcu Mszy świętej jako błogosławieństwo.
Jako błogosławieństwo.


     Krzyż. Święty krzyż? Ozdoba tylko? Znak rozpoznawczy? Amulet – dla wszelkiego bezpieczeństwa, przed wszelkim nieszczęściem? Krzyż od parady, od przyzwyczajenia, od strachu, od „na wszelki wypadek”.
     Krzyż. Mój krzyż. Mój codzienny krzyż. Krzyż mojego zawodu. Krzyż mojej działalności. Krzyż mojej rodziny.

    Każdy ma swój krzyż. Boże nasz, pomóż nam żyć z krzyżem. Daj, byśmy go nieśli mądrze, z szacunkiem, z wyrozumiałością, z roztropnością – jako narzędzie uświęcenia naszego.

September 14, 2008
24th Sunday of Ordinary Time


So he could have life


     Cross on a church steeple.  Cross at the crossroads.
Cross on Giewont Mountain.  Cross in the halls of Parliament.
Cross on a store wall.  Cross in a classroom.
Cross on the wall in our house.  Cross of Valour.
Cross Virtuti Militari.  Eizernekreuz. Hackenkreuz.
Knights of the Cross.  Golden cross.  Silver cross.
Jeweled cross.  Cross attached to an earring.
Cross on the chest of a bishop.  Cross on the chest of a
rock singer.  Cross pushed into the hands of a dying
man.  Cemetery cross.  Cross on a grave. 
Crosses on a military cemetery.  A wooden cross.
Cross at the roadside – made of birch sticks, without a plaque,
nobody knows who lies there, or when he died.
A sign of the cross made by a mother on a loaf of bread.
A sign of the cross made on a forehead of a child during the
sacrament of baptism.  A sign of the cross at the beginning of a prayer. A sign of the cross at the end of a prayer.  A sign of the cross at the beginning of holy Mass, at the end of holy Mass as a blessing.
As a blessing.

     A cross.  A holy cross?  Only an ornament?  Distinguishing sign?  Amulet – just in case, to be safe from all dangers?  A cross just for show, out of habit, out of fear, “just in case”.
     Cross.  My cross. My everyday cross.  A cross of my job.  A cross of my everyday activity.  A cross of my family.

     Everyone has his or her own cross.  Our God, help us live with our cross.  Please let us carry it wisely, with respect, understanding, prudence – as an instrument of our sanctification.


                                                                                          Fr. M.M.