12 października 2008
28. NIEDZIELA ZWYKŁA


Przyjdźcie


     Tak mówią: Wawel stoi na czakramie. Czakram, jak mówią, to skała, która promieniuje – siłą, mądrością, odwagą, pokojem, zgodą. Trzeba iść na zewnątrz katedry, drogą do pałacu królewskiego, minąć kaplicę Zygmuntowską i wtedy można przez okienko piwniczne zobaczyć kawałek czakramu. To nie jest kamień, ale lita skała. Czasem spotykam tam ludzi – częściej ze świata – którzy stoją w tym miejscu, i stoją. Chwilę, godzinę, parę godzin. Mówią, że nabierają mocy, bo czakram pomaga dorastać do pełni człowieczeństwa, emituje energię, wzmacnia ludzi – fizycznie i duchowo. Takich czakramów jest na świecie kilka.
     Ale można powiedzieć, że nam przybył jeszcze jeden czakram. To jest Franciszkańska 3 – okno w rezydencji biskupów krakowskich. Niektórzy przechodzą obok tego czakramu obojętnie, niektórzy z biciem serca. Niektórzy zatrzymują się. I tak stoją. A przez ich dusze przelatuje chyba wiatr historii – szum, gwar milionowych rzesz ludzkich, które oklaskiwały go, słuchały go, towarzyszyły, podziwiały, kochały go. A my dołączamy. Nawet nie pragnąc, nie prosząc, nie dziękując. Po prostu chcemy być razem przez chwilę. Nacieszyć się jego światłem, jasnością, pogodą, uśmiechem, prostotą, jego mądrością.


_______________________________________________________________

October 12, 2008
28 SUNDAY OF ORDINARY TIME


Come


     They say that Wawel stands on a chakra.  Chakra, they say, is a rock which radiates – with strength, wisdom, courage, peace, and harmony.  One has to walk past the cathedral, by the way leading to the kings’ palace, pass the Sigmund’s Chapel and then one can see a piece of chakra through the little basement window.  It is not just a stone, it is solid rock.  Sometimes I meet people there, more often from somewhere else in the world; people who stand and stand there, in that spot, for a while, for an hour, few hours.  They say that they are gathering strength, because chakra helps them grow and achieve the fullness of human nature, it emits energy, makes people stronger – physically and spiritually.  There are few of these chakras around the world.
     But one can say that we’ve acquired one more chakra.  It is the window of the residence of the bishops of Kraków at Franciszkańska 3.  Some pass this chakra indifferently, others with their hearts pounding.  Some stop there.  And stand.  And the wind of history seems to pass through their souls – the hum, the buzz of millions of people who used to listen to him and applaud him, keep him company, who admired him and loved him.  And we join in.  Without wanting, without asking, even without saying thank you.  We just want to be together for a moment.  To enjoy his light, brightness, serenity, smile, simplicity and his wisdom.


                                                                                             Fr. M. M.