19 września 2008
PIĄTEK


A było z Nim kilka kobiet


     Rewolucja Jezusowa – to słowo również odnosi się do faktu, że Jezusowi towarzyszyli nie tylko mężczyźni, ale i kobiety.
     Jezus szanował kobiety. Dowartościował je i postawił na równi z mężczyznami. A nawet wyróżniał je. Pierwszą osobą, której się objawił po zmartwychwstaniu, była Maria Magdalena. A tuż po niej objawił się tym niewiastom, które przyszły do grobu, żeby namaścić Jego ciało. A apostołom dopiero potem w Wieczerniku.
____________________________________________________________
20 września 2008
SOBOTA


Nająć robotników


     Brakuje mi tutaj takich robotników, którzy przyszli wczesnym rankiem albo o późniejszej porze do pracy – i uciekli. Zrezygnowali. Odwidziało im się. Odmieniło im się. Przestało im się podobać. 
     Niezależnie od tego, z której godziny robotnikami jesteśmy, rzecz w tym, żeby zostać wiernym. Nie uciekać, nie odchodzić. Wierząc, że praca w winnicy Pańskiej nas uszlachetni, pogłębi. Zmądrzejemy w tej robocie. Ukształtujemy swoją osobowość. Będziemy szczęśliwi.


     O wierność prosimy Cię, Boże. O wierność mądrą, zachwyconą, podziwiającą, wniebowziętą. O wierność prosimy.
_____________________________________________________________
21 września 2008
24. NIEDZIELA ZWYKŁA


Jestem dobry


     Ale w tej przypowieści brakuje mi jeszcze robotników, którzy przyszli do pracy w winnicy Pańskiej – ale odeszli. Znudziło im się, a i robota była dla nich za ciężka, towarzystwo nieszczególne. Odeszli.
     Bo znudziły im się Msze święte, pacierze ranne i wieczorne, nabożeństwa różańcowe. Bo już znają na pamięć wszystkie przypowieści Jezusa. I całą Ewangelię. Już nic więcej nie usłyszą. A nie chcą przyznać się, że tak naprawdę chodzi o ich miłość.
     Ale miłość to takie niebotyczne słowo. Ale Bóg jest Miłością, to takie tajemnicze stwierdzenie. Ale my mamy być podobni do Boga, to takie trudne zadanie – którego najpewniej można się nauczyć w winnicy Pańskiej.

_____________________________________________________________


 

September 19, 2008
FRIDAYAnd a few Women were with Him


     Jesus’ revolution – these words refer also to the fact that Jesus was accompanied not only by men but also by women.
     Jesus respected women.   He valued women and put them on par with men.  He even distinguished them.  The first person to whom He appeared after resurrection was Maria Magdalene.  And right after her, He appeared to the women, who came to the tomb to anoint His body.  And he appeared to the apostles later, in the Upper Room.


                                                                                              Fr. M. M.
___________________________________________________________________


September 20, 2008
SATURDAYTo hire the workers


     I am missing here these workers who came to work early in the morning or a bit later – and then ran away.  They resigned.  They changed their mind; they did not like it anymore.
     Regardless of what time we’re hired as workers, it is important to stay faithful.  Not to run away, not to leave, but to trust that the work in Lord’s vineyard will refine us, improve us.  We will get wiser while doing this job.  We will shape our personality.  We will be happy.
     We ask you, Lord to give us faithfulness.  Faithfulness that is wise, delighted, admiring and enchanted.  We ask you for faithfulness.


                                                                                              Fr. M. M.
___________________________________________________________________


September 21, 2008
24th Sunday in Ordinary TimeI am good


     In this parable I am missing these workers who came to work in Lord’s vineyard – and then left.  They got bored with it, the work turned out to hard for them, and company was mediocre.  They left.
     For they got tired of Holly Masses, morning and evening prayers, rosary devotions.  For they know by heart all of the Jesus’ parables and the entire Gospel.  They are not going to learn anything new.  But they don’t really want to admit that in fact it is all about their love.
     And love is such a soaring word.  But the statement that God is Love is so mysterious.  And we are supposed to be in the likeness of God.  This is such a difficult task – which one can best learn in the Lord’s vineyard.


                                                                                              Fr. M. M.