5 listopada 2008
ŚRODA


Kto nie nosi swego krzyża


     Czy można iść za Jezusem bez swojego krzyża. Zgarnąć go ze swoich ramion. Uwolnić się od swoich obowiązków, powinności, od swojego powołania. I towarzyszyć Jezusowi, podziwiając Jego życie, podziwiając poetykę Jego przemówień – nie jako Jego uczeń, ale jako obserwator.

————————————————————————


Nie posiadać


     Traktować swoje pieniądze, swoje rzeczy czy swoje dobre imię jako środek, jako narzędzie. Ale nie utożsamiać się z tym. Ale nie posiadać. A gdy przyjdzie czas, oddać to bez żalu i iść dalej.


 

November 5. 2008
WEDNESDAY


One, who does not carry his cross


     Can you follow Jesus without your cross?  Can you just shove it off your shoulders; free yourself from your duties, obligations, from your calling and follow Jesus admiring His life, admiring poetics of His speeches – not as His disciple, but as an observer.


——————————————————————————-


To own not


     Treat your money, your possessions and your good name as means, as tools.  But don’t identify with them.  Do not possess.  And when the time comes, give it all away without any regrets and go on.