1 października 2008
ŚRODA


Pójdź za Mną


     Trzeba raz w życiu przeczytać książkę „Dzieje duszy” świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To zrozumiemy tajemnicę, którą ona nazwała „małą drogą” – wypełnianie swoich obowiązków, wypełnianie swoich obowiązków, wypełnianie swoich obowiązków w miłości, w miłości, w miłości. 

October 1, 2008
WEDNESDAYFollow me     Once in a lifetime one should read the book by St. Teresa of the Child Jesus “Story of a Soul”.  Then one would understand the mystery, which she has called “a little road”, – fulfilling of one’s everyday duties, fulfilling of one’s everyday duties, fulfilling of one’s everyday duties with love, with love, with love.


                                                                                               Fr. M. M.