24 grudnia 2008
PASTERKA


Narodził wam się Zbawiciel


     W ten późny wieczór wigilijny nie daliśmy się przyszpilić do krzeseł, do foteli – rozmowami na tematy polityki krajowej i zagranicznej, krachu ekonomicznego, na tematy rodzinne – jeszcze jednym posiłkiem, jeszcze jednym kieliszkiem, jeszcze jedną lampką wina.
     Nie daliśmy się przyszpilić wygodą – że ciepło, że przyjemnie, że ludzie, że się spać już chce, że za nami tygodnie ciężkiej pracy, a zwłaszcza ostatni tydzień, który nas wykończył, należy nam się spoczynek.
     Nie daliśmy się przyszpilić. Bo czuliśmy, że nie można ograniczyć się do spraw rodzinnych, państwowych, narodowych, ekonomicznych, gospodarczych, finansowych. Że trzeba iść – w noc, aby powitać Jezusa. Żeby zobaczyć siebie przy Jego żłobie. Żeby przeżyć choć trochę Tajemnicę Narodzenia Słowa Bożego, stajni. 
     Bo On jest nie tylko w kolędach, które śpiewamy, w drzewkach które przy ołtarzu, w kościele oświetlonym. On jest zwłaszcza w tekstach Pisma Świętego, które słyszymy w czasie Pasterki, które nam Go uobecniają.


 


 

December 24, 2008
MIDNIGHT MASSSavior has been born to you


     During this late Christmas Eve we did not allow these conversations about national or international politics, economic crisis or family matters, we did not allow yet another meal, yet another glass of wine to pin us down in the chairs or armchairs.
     We did not allow ourselves to be pinned there by the comfort – for it is warm and pleasant, and people are there and we are sleepy and weeks of hard work are behind us, especially last week, which was exhausting and we deserve some rest.
     We did not let ourselves to be pinned down.  For we felt that one cannot be limited to one’s family, to national, economic, commercial or financial matters; that one has to go into the night to welcome Jesus, to see oneself at His manger, to experience at least a little of the Mystery of the Birth of God’s Word, the mystery of the stable.
     For He is; not only in the carols which we sing, in the trees next to the altar, or in the lit up church.  He is especially in the Bible texts which we hear during the Midnight Mass, which make Him present.


                                                                                                 Fr. M. M.