19 listopada 2008
ŚRODA


Zarabiajcie nimi aż wrócę


     Nie uważaj swoich talentów za wyłącznie swoją własność. Wszystko, czym jesteś, wszystko, co masz – całe twoje życie, cały jego przebieg – jest darem Bożym. 

November 19, 2008
WEDNESDAY


Use them to earn more until I come back


     Do not consider your talents as your express property.  Everything that you are, everything that you have – your entire life, its entire course – is a gift of God.


                                                                                                Fr. M. M.