17 listopada 2008
PONIEDZIAŁEK


Panie, abym przejrzał


     Jezus spotyka niewidomego, który prosi: Panie, żebym przejrzał.
     Jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wszystko widzimy, dołączmy do niewidomego i prośmy jak on: Panie, żebym przejrzał. – Duchowo przejrzał. – To tak samo jest potrzebne, jak fizyczne widzenie. Prośmy o przejrzenie, o dostrzeganie, o podziwianie albo o przestrach – żebyśmy zauważyli to, czegośmy dotąd nie zauważyli; żebyśmy widzieli to, czegośmy dotąd nie widzieli; żebyśmy spostrzegli to, czego dotąd nie spostrzegaliśmy. A co jest nam potrzebne, aby być człowiekiem.


 

November 17, 2008
MONDAY


Lord, let me see


     Jesus encounters a blind man who asks: “Lord, let me see”.
     If you recognize the fact that you don’t see everything, join this blind man and ask just like he did:  Lord, let me see – see in a spiritual way – this is needed as much, as physical sight.  Ask to be able to see, to be able to notice, to admire, or to be frightened – to be able to notice what you haven’t noticed before, able to see what you have not seen before, and spot what you have not spotted before – all that you need to be a human.


                                                                                             Fr. M. M.