26 grudnia 2008
2. dzień BOŻEGO NARODZENIA


Będziecie w nienawiści


     Jeszcze dobrze nie przebrzmiały śpiewy aniołów nad łąkami betlejemskimi, jeszcze dobrze nie odjechali Trzej Mędrcy ze Wschodu, a już król Herod chce zgładzić Dziecię.
     Gdy Jezus przyjmuje chrzest z rąk świętego Jana, „niebo się otwarło” – jak ewangelista mówi – „i głos zabrzmiał”: „Tyś jest Syn mój umiłowany”. Równocześnie Jan Chrzciciel wskazuje swoim słuchaczom Jezusa słowami: „Oto Baranek Boży”. Ale ludzie nie ruszyli za Jezusem, zaledwie dwóch Janowych uczniów przyłącza się do Niego. I tuż zaraz na pustyni szatan kusi Go, aby zdradził swojego Ojca.
     Gdy w synagodze Jezus dokonuje cudu – uzdrawia paralityka, obecni tam saduceusze z faryzeuszami nie tylko nie oddają Mu czci, ale wychodzą ze synagogi i naradzają się, jak by Go zabić.
     Gdy dokonuje cudu najsłynniejszego: wskrzeszenia Łazarza i cała Jerozolima jest poruszona, Sanhedryn zbiera się nie żeby uczcić wybrańca Bożego, ale wydaje na Niego wyrok śmierci.
     Po Ostatniej Wieczerzy Judasz, jeden z dwunastu najwierniejszych przyjaciół, sprzedaje Go Sanhedrynowi za 30 srebrników.
     A ty narzekasz na Pana Boga, że cię ludzie krzywdzą. 

December 26
2nd day of CHRISTMASYou will be hated


     Angels’ songs can be still heard over the meadows of Bethlehem, the Three Magi haven’t quite left yet, and already Herod wants to kill the Baby.
     When Jesus accepts baptism from St. John, “the heavens opened” – as evangelist says – and “a voice was heard”: “You are my beloved Son”.
At the same time John the Baptist points to Jesus and tells his listeners “This is the lamb of God”.  But people do not rush after Jesus; merely two of John’s disciples follow Him.  And right away, the Satan tempts Him in the desert to betray his Father.
     When Jesus performs a miracle in the Synagogue; – cures a paralytic, Sadducees and Pharisees who are present there, not only don’t glorify Him, but leave the synagogue and deliberate on how to kill Him.
     When He performs the most significant miracle of rising Lazarus from the dead and the entire Jerusalem is astir, Sanhedrin gathers not to honor the God’s chosen one, but to pass a death sentence on Him.
     After the Last Supper, Judas, one of the twelve most trusted friends, sells Him to the Sanhedrin for 30 pieces of silver.
     And you complain to God that people wrong you.


                                                                                              Fr. M. M.