3 grudnia 2008
ŚRODA


Imię Jezus


     Jezus martwi się o głodnych ludzi. Że już trzy dni są na pustyni, a nie mają co jeść. Martwi się o to, że gdy będą szli do domów, mogą zasłabnąć w drodze.
     Troska Jezusa o to, żeby ludzie nie byli głodni, rozciąga się na całe dwa tysiące lat Ewangelii głoszonej na świecie. I będzie się rozlegało do końca świata – troska Jezusa i nasza troska o tych, co mają bardziej niż marną emeryturę, i o tych którzy nie mają żadnych zasiłków i przymierają głodem.


 


 

December 3, 2008
WEDNESDAY


Name Jesus


     Jesus worries about hungry people.  They are three days in the desert and they have nothing to eat.  He worries that when they are walking home, they may collapse on the way.
     Jesus’ concern not to let people go hungry stretches through entire two thousand years of Gospel being proclaimed in the world.  And it will last till the end of the world — Jesus’ concern and our concern about those who have less than meager pensions, and about those, who don’t have any support and go hungry.


                                                                                            Fr. M. M.