30 stycznia 2009
PIĄTEK


Ziarno


     Każdy sieje ziarno swoim słowem, swoim życiem. Dlatego tak bardzo potrzeba nam odpowiedzialności za słowo, które pada z ust naszych; za przykład naszego życia, który jest obserwowany przez nasze otoczenie. Bo to ziarno rośnie w ludziach.
     A równocześnie powinniśmy być urodzajną glebą, która przyjmuje dobre słowo naszych bliźnich, dobry przykład ich życia. A odrzuca to, co może nas zatruć. 

January 30, 2009
FRIDAYSeed


     Everybody sows the seed with his or her words, with his or her life.  That’s why responsibility is needed so much; responsibility for the words coming out of our mouths, for the examples of our lives, which are observed by those who are around us.  For this seed grows within people.
     And at the same time we should be the fertile soil that accepts good word of our neighbors and good examples of their lives, and rejects everything that can poison us.


                                                                                                 Fr. M. M.