19 lutego 2009
CZWARTEK


Tyś jest Mesjasz


     Stoimy przed zapytaniem Jezusa: A wy za kogo Mnie uważacie? I co Mu mamy odpowiedzieć? Jak Piotr – że „jesteś Mesjaszem” – skoro nie rozumiemy, co to znaczy być Mesjaszem. Albo odpowiemy: „Synem Bożym” – skoro my nie rozumiemy, co to znaczy być Synem Bożym. Jesteśmy bezradni.
     Nam słów brakuje, które by wyraziły Jego tajemnicę. Nie mamy takiego słowa, które by określało Jezusa do końca prawdziwie, zrozumiale przez nas samych. Nazywamy Synem Bożym, Mesjaszem; nazywamy Słowem Bożym – nie rozumiejąc wiele z tego, co mówimy.


 

February 19, 2009
THURSDAYYou are the Messiah


     We are faced with Jesus’ question:  And who do you think I am?  And what are we supposed to answer Him?  Should we say as Peter did, that “you are the Messiah” – though we don’t understand what it means to be a Messiah.  Or we can say:  “Son of God” – though we don’t understand what it means to be a Son of God.  We are helpless.
     We are short of words that would be able to express His mystery.  We don’t have such word which would truly describe Jesus, in a way understandable to us.  We call Him Son of God, Messiah, or Word of God and we don’t understand much of what we are saying.


                                                                                           Fr. M. M.