9 lutego 2009
PONIEDZIAŁEK


Którzy Go dotknęli


     Przecież Jezus mógł uzdrawiać na odległość. A przynajmniej mógł wyciągnąć rękę. Mógł powiedzieć słowo. Mógł poprosić Boga w głośnej modlitwie. Zresztą bywało i tak. Ale przeważnie „których dotknął, odzyskiwali zdrowie”. 

February 9, 2009
MONDAY


The ones who touched Him


     Jesus could have healed from a distance.  And at least He could have extended His hand.  He could have said a word.  He could have asked God in a loud prayer.  And actually that was done, too.   But mostly “the ones whom He touched, regained their health.”


                                                                                                 Fr. M. M.