31 maja 2009
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


Duch Prawdy


     A najnudniej jest powtarzać wyuczone na pamięć modlitwy. Najnudniejsze są takie modlitwy, kiedy usta nasze mechanicznie powtarzają słowa, a myśl nasza błądzi ponad tekstem.
     A najlepiej modlić się swoimi słowami. Zbliżyć się do Boga, jednoczyć się z Nim, najlepiej przez modlitwę własną.
     A jeszcze lepiej bez słów, przez uświadomienie sobie obecności Bożej. Wtedy zstępuje na nas On sam – Święty Duch. Ogarnia nas spokój, uciszenie, jasność, światło – i jesteśmy gotowi do codziennych zajęć.
     Modlitwa zajmuje w naszym codziennym dniu niewiele czasu – chwilę rano i chwilę wieczór; w niedzielę – Mszę świętą. Ale musimy uważnie je potraktować. Bo jakie są nasze modlitwy, takie są nasze dnie – jakie są nasze dnie, takie są nasze modlitwy.
     Modlitwa jest potrzebna, aby jednoczyć się z Bogiem przez uczciwe życie, pełne pracy i pomocy, prawdziwie bezinteresowne, pełne miłości i przebaczenia. Bo im lepsza modlitwa, tym lepsze życie – im lepsze życie, tym lepsza modlitwa.

—————————————————————————-


31 maja 2009
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


Weźmijcie Ducha Świętego     Osobną kategorią modlitwy jest modlitwa liturgiczna – społeczności eucharystycznej. Niesie nam Boga w symbolach, w znakach, w słowach, w tekstach, w zachowaniach. Buduje ją: wnętrze kościoła, polichromia, obrazy, ołtarz, świece, śpiew, organy, zaprzyjaźniona wspólnota modlitewna, celebrans, dialog pomiędzy celebransem a zgromadzonymi, czytania Pisma Świętego. Tylko trzeba uczestniczyć w tych obrzędach jako prawdziwy uczeń Jezusowy. 

May 31, 2009
PENTACOSTSpirit of Truth


     It is the most boring to repeat prayers which one has learnt by heart.  The most boring are such prayers when our mouths mechanically repeat the words but our thoughts are roaming beyond the text. 
     And it is the best to pray with one’s own words; to approach God, to get united with Him preferably through one’s own prayer.
     And even better – to do it without words, through realization of God’s presence.  Then He Himself comes down to us — Holy Spirit.  We become engulfed in serenity, quiet, clarity and light – and we are ready for everyday activities.
     Prayer takes very little time in our everyday lives – a whilet in the morning and a while in the evening; and a Holy Mass on Sunday.  But we have to treat it seriously.  For like our prayers like our days — and like our days like our prayers.
     Prayer is necessary to become united with God through an honest life filled with work and help, life truly disinterested, full of love and forgiveness.  For the better prayer the better life – the better life the better prayer.


—————————————————————————-


May 31, 2009
PENTACOSTTake the Holly Spirit     Liturgical prayer is a separate category of prayer – prayer of the Eucharistic community.  It brings God to us in symbols, signs, words, in texts, in actions.  It is created by the interior of the church, polychrome, paintings, altar, candlelight, singing, organ, friendly prayer community, celebrant, dialog between celebrant and the congregation, reading of the Bible.  Only one has to participate in these rites like a true disciple of Jesus.