23 czerwca 2009
WTOREK


To co święte


     Każdy ma świętych Janów – proroków, którzy nam pomagają znaleźć drogę do Boga. To mogą być rodzice, rodzeństwo, kolega, przyjaciel, krewny, ksiądz, autorzy książek, myśliciele, artyści, ludzie wielkiego formatu.
     Ale zarazem każdy powinien być Janem Chrzcicielem, który pomaga ludziom ze swojego środowiska znaleźć drogę do Boga.


 

June 23, 2009
TUESDAYWhatever is holly     We all have our own Saint Johns – prophets who help us find the way to God.  These can be parents, siblings, a friend, a next of kin, a priest, as well as authors of books, thinkers, artists; people of great standing.
     But at the same time everyone should be John the Baptist, who helps people in his community to find way to God.