14 czerwca 2009
11. NIEDZIELA ZWYKŁA


Mówił w przypowieściach


     Przypowieść sytuuje się pomiędzy poezją a muzyką, pomiędzy baśnią a teatrem, pomiędzy legendą a anegdotą, pomiędzy literaturą a pieśnią, metaforą a analogią, porównaniem a przenośnią. Jest niedosłowna. Dosłowna jest informacja, nauka. Przypowieść to sztuka.
     Każdy człowiek jest istotą, która z jednej strony stara się wszystko naukowo, informacyjnie, umysłowo zrozumieć, a z drugiej strony potrzebuje intuicji, aby przez sztukę dotrzeć do rzeczywistości, do której intelekt nie dociera.
     Jezus mówił przez przypowieści. Przez przypowieści mówi do nas Kościół.
     Takie pojęcie, jak „Syn Boży”, „zrodzony, a nie stworzony” – jest przypowieścią. Również przypowieścią są takie słowa Jezusa – gdy podawał im Chleb w czasie Ostatniej Wieczerzy – „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” – „Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja” – gdy podawał im Kielich.
     Każdy człowiek musi się starać z jednej strony o precyzję myślenia naukowego, dosłownego, logicznego, konkretnego, a z drugiej – o wrażliwość artysty, aby umiał słuchać muzyki, czytać poezję, literaturę, podziwiać obrazy, urządzać swoje mieszkanie, aby było piękne.
     Być człowiekiem religijnym, jest możliwe nie tylko, gdy się jest wyczulonym na dosłowność naszej mowy, ale gdy się jest wyczulonym na poetykę mowy wielkich artystów, proroków Pisma Świętego. 

June 14, 2009
11 SUNDAY of ORDINARY TIMEHe spoke in parables     Parable is situated somewhere between poetry and music, between fairy tale and theatre, between a legend and an anecdote, between literature and song, metaphor and analogy, simile and allegory.  It is not literal.  Only information, only science is literal.  Parable is art.
     Every person is a creature who, on one hand tries to understand everything in a scientific, informative, and intellectual way, and on the other hand needs intuition to reach – through art — the reality, which cannot be reached by intellect.  
     Jesus spoke through parables.  Church talks to us through parables. 
     Such concept as “Son of God”, “begotten, not made”, — is a parable. 
     Also such words of Jesus – when He handed them Bread during the Last Supper – “Take it and eat it, this is my flesh” – “Take it and drink it, this is my Blood” – when He handed them the Cup, constitute a parable. 
     Every person, on one hand has to strive for precision of scientific, literal, logical, concrete thinking and on the other hand – for sensitivity of an artist so that he or she can listen to the music, read poetry, literature, admire paintings, arrange his or her apartment to make it pretty.
     It is possible to be a religious person if one is sensitive not only to literality of our speech but also sensitive to the poetics of speech of the great artists, prophets of the Bible.