25 czerwca 2009
CZWARTEK


Który Mi mówi: „Panie, Panie”


     To jest prawie nieprawdopodobne, co Jezus mówi. Przecież ci ludzie prorokowali mocą Bożego imienia, wyrzucali złe duchy mocą Bożego imienia, czynili wiele cudów mocą Bożego imienia. A usłyszą: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości.
     A więc nie liczą się zdziałane cuda, wypędzania złych duchów, prorokowania. Liczy się tylko prawość serca.

June 25, 2009
THURSDAYWhoever says to me: “Lord, Lord”     This is almost incredible what Jesus says.  For these people prophesized in God’s name, expelled evil spirits in God’s name, they performed many miracles in God’s name.  And they shall hear: I never knew you; go away from me, you evildoers.
     Therefore the miracles performed, expulsions of evil spirits, and prophesying do not count.  Only honesty of the heart counts.