7 czerwca 2009
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ


Ja jestem z wami


     Gdy się wychodzi na Wawel od strony Podzamcza, to na murze oporowym, po lewej stronie, są cegiełki z nazwiskami. Zapytałem taty, gdy byłem mały, co one znaczą. Otrzymałem odpowiedź: „To ci ludzie, którzy składali się na odbudowę Wawelu”. Spytałem naiwnie: „To oni są teraz współwłaścicielami Wawelu?” Tata odpowiedział: „W jakimś sensie tak”. „Jeżeli tylko w jakimś sensie, to ja bym nie dał ani złotego”. Tata odpowiedział: „Gdyby wszyscy myśleli tak jak ty, to by Wawel rozsypał się w proch”.
     Idziemy do wyborów – z miłości do Ojczyzny, z miłości do Europy. Bo chcemy odbudować Polskę i Europę. Bo chcemy, żeby w tej Europie i w Polsce panował pokój.
     To dążenie do pokoju w Europie jest prastare. Imperium romanum stworzyło pax romana – pokój rzymski w Europie. Żeby ustały wojny, mordowania, palenia domów, wiosek, miast. I chociaż barbarzyńcy zniszczyli imperium romanum, to tuż zaraz pomyśleli o zjednoczeniu Europy – na to, żeby zapanował pokój. Przykładem Karol Wielki.
     Potem historia wykazała naszą nieporadność. Było trzech cesarzy: cesarz austriacki, niemiecki i rosyjski, którzy się wymordowali – w pierwszej wojnie światowej. Potem była Liga Narodów – też nieporadna, bo wybuchła druga wojna światowa.
     Teraz mamy Wspólnotę Europejską. Twór najbardziej realny, zorganizowany i zabezpieczający Europę przed wojnami. I my jesteśmy współtwórcami tego nowego porządku. Kto idzie do wyborów, jest jego współtwórcą. „W pewnej mierze”. Ale gdyby każdy powiedział, że „jeżeli tylko tak, to ja się nie włączam”, to by się Wspólnota załamała.


 

June 7, 2009
SOLEMNITY OF THE HOLY TRINITY
I am with you     When you enter Wawel from the side of Podzamcze Street, there on the retaining wall on the left hand side you can see the bricks with names inscribed in them.  When I was little I asked my father what they meant.  I received an answer:  “These people contributed to renovation of Wawel.”  I asked naively:  “So now are they the co-owners of Wawel?”  Dad answered: “In a certain way they are.”  “If it’s only in a certain way, then I would not give a penny.”  Dad answered: “If everyone though the same way you do, Wawel would fall apart to pieces.”
     We are going to participate in elections – for the love of our land, for the love of Europe.  For we want to rebuild Poland and Europe.  For we want peace to reign in Poland and in Europe. 
     This pursuit of peace in Europe is old as the world itself.  Imperium Romanum created Pax Romana – Roman Peace in Europe in order to stop wars, murders, burning of homes, settlements, and towns.  And although the barbarians destroyed Imperium Romanum, they immediately thought of uniting Europe – to bring about peace.  Charles the Great is an example. 
     Afterwards history exposed our helplessness.  There were three emperors; Austrian, German and Russian who murdered each other during World War I.  Then there was the League of Nations – also impotent, for the World War II broke out. 
     Now we have European Community — the most practical and organized creation protecting Europe against wars.  And we are the co-creators of this new order.  Whoever goes to vote in the elections is the co-creator “to a certain degree.”  But if someone said “if so, then I am not participating,” the Community would collapse.