5 lipca 2009
14. NIEDZIELA ZWYKŁA


Mądrość


     Przyszedł kiedyś do mnie mężczyzna nieznany mi bliżej i powiedział: „Kiedyś byłem u Księdza u spowiedzi i Ksiądz zadał mi za pokutę przez tydzień codziennie 15 minut spaceru. Jeszcze takiej pokuty nie otrzymałem. Zapytałem: «Ale mogę zrobić małe zakupy podczas tego spaceru?» «Żadnych zakupów». «Odwiedzić kogoś?» «Żadnych odwiedzin. Czysty spacer». Byłem zdumiony, ale jak pokuta, to pokuta. Wyszedłem na spacer. Zaczepił mnie kolega: «A dokąd ty idziesz?» «Do nikąd, na spacer». «To ci dobrze, że masz czas, ja nie mam czasu na spacery». Myślałem, że się złamię. Ale powiedziałem sobie: jak pokuta, to pokuta; tydzień to tydzień – i chodziłem twardo 15 minut codziennie na spacer. Po tygodniu już wiedziałem wszystko, bez tłumaczenia. Już wiedziałem, po co ten spacer”.
     W rankingu efektywnie pracujących ludzi na świecie zajmuje Polska bardzo niskie, prawie ostatnie miejsce. Pracujemy nieefektywnie.
     I moja hipoteza: Bo nie odpoczywamy. Bo nie umiemy odpoczywać. 

July 5, 2009
14th SUNDAY OF ORDINARY TIME


Wisdom     An unfamiliar man came to me one day and said:  “Some time ago I came to you to confessions and you told me that, as my penance, I had to take a 15 minute walk everyday for a week.  I had never had such a penance.»  I asked:  «Could I do a little shopping during that walk?  «No shopping».  «Visit someone?»  «No visits.  Just a walk».  I was baffled.  But a penance is a penance.  I went out walking.  A friend stopped me once:  «And where are you going?»  «Nowhere; for a walk.»  «You are so lucky to have time for that.  I don’t have time for walks.»  I thought I was going to give in.  But I said to myself: a penance is a penance, a week is a week – and I walked rigorously everyday.  Within a week I knew everything, without any need for explanations.  I knew what that walk was for”. 
     In the ranking of effectiveness of work, Poland takes a very low, almost last position among the countries of the world.  We don’t work effectively.
     And here is my hypothesis:  It is because we do not rest.  We don’t know how to rest.