10 października 2009
SOBOTA


Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą


     Jezus staje przed nami z zapytaniem: Jesteś szczęśliwy? Że uwierzyłeś w prawdę o miłości Boga ku tobie? Wniosła w twoje życie tyle radości, jakbyś otrzymał sto domów, sto pól, sto matek, sto sióstr, stu braci?


 

October 10, 2009
SATURDAYWe have left everything to follow You     Jesus stands before you with a question:  Are you happy?  Are you happy that you’ve come to believe in truth of God’s love for you?  Has it brought into your life as much joy as if you had received a hundred houses, a hundred fields, a hundred mothers, a hundred sisters, and a hundred brothers?