10 września 2009
CZWARTEK


Miłujcie waszych nieprzyjaciół


     Jezus nakazuje nam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Polecenie, które jest dla nas absolutnie nie do przyjęcia, nie do realizacji, nie do wypełnienia: przekracza nasze możliwości. Gdyby Jezus radził: „Przebaczcie”, ale żąda: „Miłujcie”… I jeszcze powołuje się na Boga, „który jest dobry dla niewdzięcznych i złych”.


 

September 10, 2009
THURSDAYLove your enemies


     Jesus commands us:  Love your enemies.  This order is totally unacceptable for us, not to be done, not to be fulfilled; it exceeds our capabilities.  If Jesus advised: “Forgive,” but He demands: “Love”…And He refers to God, “who is good to the ungrateful and the evil ones.”