28 września 2009
PONIEDZIAŁEK


Ten jest wielki


     Co możemy dać w imieniny? W rocznicę urodzin temu, kogo szanujemy, z kim mamy kontakt, z kim idziemy przez życie?
     Nade wszystko modlitwę za nich. Również dlatego, że ona wraca się do nas jak bumerang i kształtuje naszą osobowość. Bo modlitwa, kontakt z Bogiem, który jest Miłością, zawsze wywiera wpływ na nasze osobiste życie. I w ten sposób stajemy się największym darem, jaki możemy im złożyć: siebie uświęconym przez Boga.


 

September 28, 2009
MONDAY


The one is great


     What can you give for a name-day or for a birthday to a person whom you respect, with whom you stay in touch, with whom you go through life?
     Beyond everything – a prayer for them.  Among others, also because it comes back to you like a boomerang and shapes your personality.  For a prayer, contact with God who is Love, always leaves an impression on your personal life.  And in this way you become the biggest gift that you can give: you yourself sanctified by God.