27 października 2009
WTOREK


Ziarnko gorczycy


     Nasze człowieczeństwo rośnie od wnętrza – od motywacji, od intencji.
     Trzeba, żebyśmy dbali o motywy naszych czynów, słów, naszego życia codziennego. Żeby to nie były motywy zysku, chciwości, pychy, próżności, zazdrości, zemsty, niechęci, gniewu, pogardy. Ale żeby to były motywy miłości: życzliwości, przebaczenia, miłosierdzia, współczucia, litości.
     Wszystko, co jest naszą zewnętrznością, jest skutkiem tego, co wewnątrz nas żyje, rozwija się. A równocześnie każdy dobry czyn umacnia naszą motywację miłości, stanowi nasze człowieczeństwo.


 


October 27, 2009
TUESDAYMustard seed     Our humanity grows from within – from motivation, from intention.
     We need to be concerned with the motives behind our deeds, words, our every-day lives. So that they are not motives of gain, greed, pride, conceit, jealousy, revenge, dislike, anger, or disdain. But so they are the motives of love; friendliness, forgiveness, compassion, empathy, mercy.
     Everything that makes up our outside is a result of what lives and develops within us. And at the same time every good deed strengthens our motivation of love, determines our humanity.