29 września 2009
WTOREK


Zobaczycie aniołów


     Są ludzie i aniołowie – są ludzie i szatani.
     Są ludzie jak aniołowie – i są ludzie jak szatani.
     Pismo Święte mówi nam, że każdy ma swojego anioła. Dopowiedzieć można i to, że każdy ma swojego diabła.
     Bo szatani to stworzenia podobne do ludzi, mają wolną wolę i potrafiły się zbuntować i przekląć Boga Wszechmogącego, i stać się szatanami. Ale, mając wolną wolę, mają otwartą drogę powrotu do Boga. Tak jak my.


 

September 29, 2009
TUESDAYYou shall see the angels


     There are people and there are angels – there are people and there’s Satan.
     There are people like angels – and there are people like Satan.
The Bible tells us that everyone has his or her angel.  One can add that everyone has his or her own devil.
     For devils are creatures similar to people, they have free will and they’ve managed to rebel and curse the Almighty God, and become devils.  However having free will, they have an open road for return to God.  Just like we do.