2 września 2009
ŚRODA


I prosił Go za nią.


     Szymon prosi Jezusa o zdrowie dla swojej teściowej.
     Modlitwa do Boga za swoich najbliższych, za członków rodziny. Troska o ich zdrowie fizyczne i duchowe. To buduje dom rodzinny. Troska o człowieka bliskiego – bo to dziecko, bo to ojciec, bo to matka, bo to siostra, bo to brat – buduje nową więź duchową.
     Jest i rodzina w szerokim tego słowa znaczeniu: rodzina duchowa. Rodzina to grono przyjaciół. Troska o ich stan fizyczny i duchowy świadczy o tym, że miłość panuje w tym środowisku.


 

September 2, 2009
WEDNESDAY


And he was pleading with Him for her


     Simon asked Jesus for health for his mother-in-law.
     Prayer to God for one’s closest of kin, for the members of one’s family, concern for their physical and spiritual health – this builds a family home.  Concern for a close relative – for it is a child, for it is a mother, for it is a sister for it is a brother – builds new spiritual bond.
     This is a family in a broad meaning of this word: a spiritual family.  Family is a group of friends.  Concern for their physical and spiritual well-being shows, that there is love within among them.