20 listopada 2009
PIĄTEK


Lud słuchał Go


     Stoimy przed Rafałem Kalinowskim jako człowiekiem ważnych osobistych decyzji. Polak – wstępuje do oficerskiej szkoły moskiewskiej. Jest oficerem rosyjskim, inżynierem, który buduje drogi kolejowe. Wybucha powstanie styczniowe. On rezygnuje ze swojej służby wojskowej i oddaje się całym sercem powstaniu. Chociaż wiedział, że to jest sprawa przegrana. Uwięziony, skazany na śmierć, ułaskawiony – ukarany wyrokiem 10 lat ciężkich robót na Syberii. Po odbyciu kary jedzie do Paryża. U Czartoryskich jest wychowawcą Adama. Wraca do kraju. Wstępuje do karmelitów. Przeprowadza reformę zakonu, napotykając po drodze na wielkie przeszkody i trudności.
     Życie pełne wielkich decyzji, ważnych osobistych rozstrzygnięć.


 

November 20, 2009
FRIDAY


Crowd listened to him


     We looked at Rafał Kalinowski as a man of important personal decisions.  A Polish man – he enrolls in Moscow’s school for officers.  He becomes Russian officer, engineer who builds railroads.  January Uprising breaks out.  He resigns his military service and totally devotes himself to the Uprising, even though he knows it’s a lost cause.  He is imprisoned, sentenced to death, pardoned – sentenced to 10 years of hard labor in Siberia.  After serving his sentence he goes to Paris.  He becomes Adam’s teacher in Czartoryski house.  He returns home, joins Carmelites.  He carries out reform of the order, while coping with huge problems and difficulties.
     Life filled with great decisions, important personal solutions.