18 listopada 2009
ŚRODA


Dobrze, sługo wierny


     Bóg jest uwielbiony przez wielkich męczenników, których sławę niesie cały Kościół. Ale również jest uwielbiony przez prostych ludzi, wypełniających swoje powołanie z gorliwością ucznia Jezusowego. Tak jest w wypadku świętych sióstr wizytek hiszpańskich, które poniosły śmierć męczeńską, świętej Karoliny Kózkównej, która została zamordowana i świątobliwego rzemieślnika Tomasza Jaskier.
     Narzekają niektórzy na nasz katolicyzm, na nasze chrześcijaństwo – że to tylko na pokaz, że to tylko na wielkie uroczystości, ale na co dzień nie ma miłości.
     Dzisiejszy dzień jest zaprzeczeniem tego. Święte wizytki stanęły na wysokości zadania – chociaż mogły się uratować, gdyby się wyparły Boga. Karolina Kózkówna również mogła się uratować. Bóg jest uwielbiony, wysławiony przez świętych polskich męczenników, ale i przez ludzi prostych, którzy swoim codziennym trudem świadczą ludziom miłość – jak to było w wypadku Tomasza.


 

November 18, 2009
WEDNESDAY


Well done, faithful servant     God is glorified through all martyrs, whose fame is proclaimed by the whole Church.  But he is also glorified through simple people who fulfill their calling with a diligence of Jesus’ disciple.  And so it is in case of holy Spanish Sisters of Visitation, who’ve met their martyrs’ death, Saint Karolina Kózkówna, who was murdered, and holy artisan Tomasz Jaskier.
     Some people complain about our Catholic faith, about our Christianity – that it’s only for show, that it’s only for special occasions, and that commonly there’s no love. 
     Today’s day contradicts that.  Holy Sisters of Visitation rose to the occasion – even though they could have saved themselves, if they denied God.  Karolina Kózkówna also could have saved herself.  God is glorified, and extolled through Polish holy martyrs, but also through simple people who with their everyday toil give love to others – just like it was in case of Tomasz.