26 grudnia 2009
ŚW. SZCZEPANA


A na ziemi pokój


     My czujemy, że On przyszedł na świat, aby nam coś przekazać, czegoś nas nauczyć. A tę naukę można zmieścić w jednym słowie: miłość.
     My to czujemy. Więc wysyłamy kartki, listy, smsy, maile, telefonujemy – że kochamy, że nie zapomnieliśmy, że jesteśmy wierni, że jesteśmy razem, że myślimy o nich. I dlatego również odwiedzamy swoich krewnych, przyjaciół, znajomych. Chcemy przepraszać zwłaszcza tych, którzy zostali całkowicie pominięci, zapomniani, zaniedbani przez naszą opieszałość, naszą arogancję.
     To jest nasze chrześcijaństwo! To jest nasze Boże Narodzenie. Byle to nie było pustosłowie. 

December 26, 2009
St. Stephen’s Day


Peace on Earth


 
     We feel that He came to this world to tell us something, to teach us something.  And this teaching can be contained within one word: love.
     We feel that.  Therefore we send cards, letters, text messages, emails, we call – to say that we love, that we have not forgotten, that we are faithful, that we are together, that we think about them; and that’s why we also visit our next of kin, friends, and acquaintances.  We want to apologize especially to those who were totally forgotten, omitted, neglected by our indolence, our arrogance.
     This is our Christianity!  This is our Christmas.  Lest it be just idle talk.