31 stycznia 2010
4. NIEDZIELA ZWYKŁA


Wyrzucili Go


 
     A my czasem przypominamy mieszkańców Nazaretu, którzy byli przekonani, że Bóg kocha tylko Żydów, a gardzi poganami. Tak i my uważamy, że Bóg dopiero pokochał tych, którzy uwierzyli w Jego Syna, a wszyscy inni nie obchodzą Go.
     Wydaje się nam, że zbawienie zaczęło się przed dwoma tysiącami lat, a przedtem niebo było zamknięte i ziała pustka. Nie przyjmujemy do wiadomości, że Bóg stworzył z miłości każdego człowieka i czeka na każdego w niebie.
     A przecież przed Jezusem był między innymi Budda, Konfucjusz, potem Mahomet – nauczali, że Bóg jest Stwórcą, Ojcem i uczyli Go czcić i kochać. I prowadzili do świętości, i prowadzą. 

January 31, 2010
4th SUNDAY OF ORDINARY TIME


They threw Him out


 
     And sometimes we resemble those Nazarenes who were convinced that God loves only Jews and despises pagans.  We, as well seem to think that God’s got to love only the ones who came to believe in His Son, and He does not care about anybody else.
     It appears to us that salvation commenced two thousand years ago, and before that the heaven had been closed and emptiness yawned.  We don’t want to accept the fact that God created every person out of love and that He awaits everyone in Heaven.
     But before Jesus there were – among others – Buddha, Confucius, and then Mahomet – they taught that God is a Creator and Father, and they taught how to honor and love Him.  And they were leading the way to holiness and they still do.