23 listopada 2009
PONIEDZIAŁEK


Do skarbony


     A ty nie sądź ludzi z ich czynów, bo nie znasz okoliczności, kontekstu, intencji, motywacji. Nie tylko gdy chodzi o dobre czyny, ale i o złe.
     Tylko Bóg jeden wie, co myślimy, czego pragniemy, o czym marzymy, czego chcemy. Wie dobrze, dlaczego przychodzimy, dajemy, uśmiechamy się, rozmawiamy, dlaczego pomagamy. Zna nasze intencje, motywacje czynów, słów. 

November 23, 2009
MONDAYInto the money box     You should not judge people for their acts, because you don’t know the circumstances, context, intentions, or motivations. Not only when it comes to good deeds, but also bad ones.
     God, and God only knows what we are thinking, what we are dreaming about, what we want. He knows well why we come to visit, why we give, smile, and talk, why we help. He knows our intentions and motivations of our actions and words.